Z histórie vodného diela Veľká Domaša

Vodné dielo Domaša bolo vybudované v povodí Bodrogu na toku Ondavy v rokoch 1962 - 1967 ako súčasť vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine. Jeho účelom bola akumulácia vody pri vyšších prietokoch a okrem nich aj na priemyselné využitie. Voda z Domaše sa využíva na riedenie odpadových vôd z Bukózy Vranov, na energetické využitie, na zavlažovanie 17 tisíc hektárovej plochy v oblasti pod vodným dielom a v neposlednom rade na chov rýb a na rekreáciu a šport.Výstavba vodného diela Veľká Domaša trvala 6 rokov. Začala sa vo februári 1962 a ukončená bola v decembri 1967. Injekčná štôlňa sa začala zakladať v auguste 1963. Prietok Ondavy bol odvedený do komunikačnej štôlne v júni 1964. Sypanie vlastného telesa hrádze sa začalo na jar v roku 1964, keď bol ešte otvorený výkop injekčnej štôlne. Sypanie zemnej hrádze bolo ukončené v septembri 1966. V tom čase už bola nádrž po prvý krát napúšťaná - 01. novembra 1965, kedy bola ukončená i výstavba hate vyrovnávacej nádrže Malá Domaša. Hydroelektráreň na priehrade bola dokončená v decembri 1966 a o rok neskôr, v decembri 1967, bola ukončená výstavba celého vodného diela.

Vznikom vodného diela Veľká Domaša zaniklo 6 pôvodných dedín Dobrá nad Ondavou, Kelča, Petejovce, Trepec, Veľká Domaša, Valkov. V dvoch dedinách došlo k zbúraniu niekoľkých domov a budov v záplavovej časti obcí Bžany a Turany nad Ondavou. Obec Kelča v podstate ani nezanikla, lebo na brehu Domaše vznikla nová obec Nová Kelča. V jeseni roku 1965 vody Ondavy zaplavili Kelču a novovzniknutá obec Nová Kelča sa stala najmladšou obcou krajiny. Desiatky rodín našli po likvidácii starej Kelče svoj domov v okolitých obciach a mestách. Od počiatku bola predovšetkým centrom výstavby rodinných a podnikových chát, ktoré sú rozmiestnené po svahoch Čopánky. Alternatíva posunutia celej obce a vzniku novej obce ako v prípade Novej Kelče nebola v obci Valkov uskutočnená. Väčšina obyvateľov zatopenej obce Valkov sa v roku 1965 prisťahovala na Soľnú Baňu. Ostatné rodiny vytopeného Valkova, ktoré sa rozhodli neprijať bývanie v Solivare si našli svoj nový domov napríklad v Stropkove, Humennom, Banskej Bystrici, Breznici, či Ľuboticiach pri Prešove. V terajšej rekreačnej oblasti Valkov sa dodnes zachovali dva objekty a to gréckokatolícky chrám Pokrova Presvjatoj Bohorodici z roku 1817 a rodinný dom, ktorý je vlastne pôvodným domom rodiny Girovských, dnes obľúbené pohostinstvo Rumpeľ. Obec Valkov až do jej likvidácie nebola vôbec elektrifikovaná. Výstavba Domaše si vyžiadala preložku cesty z Vranova do Stropkova, preložky elektrických a telefónnych vedení popri štátnej ceste. Obce aj cesty, poľnohospodárska pôda o ploche 1100 hektárov a lesná pôda o ploche asi 300 hektárov boli zaplavené.

Na ochranu pamiatkovo vzácnych kostolov v Kelči a Bžanoch sa vybudovali ochranné hrádze. Kostoly v zatopených dedinách boli pyrotechnicky odstrelené. Pri cintoríne pri obci Dobrá nad Ondavou bola rómska kolónia a druhá sa nachádzala medzi Trepcom a Kelčou na mieste, kde je dnes polostrov Krym. V obci Dobrá nad Ondavou žilo veľa obyvateľov židovské vierovyznania. Dodnes sa nachádza Židovský cintorín na Dobrej za Hotelom Domaša v lese v časti Bogarka za Čertovov zátokou v smere na Trepec. V roku 1957 bolo urobené sčítanie domov v obciach v záplavovom území : Bžany - 44, Dobrá nad Ondavou - 130, Kelča - 98, Petejovce – 38, Trepec - 56, Turany nad Ondavou - 51, Valkov - 42, Veľká Domaša – 77. Vysťahovať sa muselo viac ako 700 domácností. Na brehoch Domaše zostali 3 kostoly - Nová Kelča, Trepec, a Valkov, do ktorých sa príležitostne vracajú vysťahovaní domáci obyvatelia z celého Slovenska. Pri poklese hladiny alebo pri potápaní je možné vidieť zvyšky základov, múrov a pivníc po domoch z bývalých zatopených obcí. Najzachovalejšie zvyšky sú v lokalitách Trepec, Dobrá, Nová Kelča a Petejovce. Na Trepci sú dodnes k videniu aj zborené základy domov, plotne, pivnice a zbytky nosných múrov s trčiacimi armatúrami.

Domaša v číslach

Cez priehradu Veľká Domaša prechádza 49. rovnobežka severnej šírky.
Veľká Domaša je 4. najväčšou vodnou nádržou na Slovensku.

Vodná plocha:1422 ha
Dĺžka:14 km
Najväčšia hĺbka:25 m
Plavebné hĺbky:8 - 15 m
Max. šírka:4 km
Objem:187,5 mil. m3
Nadmorská výška:  162,4 m n. m.