Ubytovací poriadok

Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia:

Rekreačné stredisko oddychu a vodného športu, s.r.o.
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 16780/P

Sídlo:Lada 39, 082 12 Lada
IČO: 36510866
Konateľ: Pavol Pelák, tel. č. 0905 238 293 

Ubytovací poriadok (chatky)

 • V chatke môžu byť ubytovaní len hostia, ktorí sú k ubytovaniu prihlásení a zapísaní v ubytovacom preukaze. Za týmto účelom predložia svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný doklad totožnosti.
 • Klient používa chatku v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovacím zariadením. V deň príchodu je klient oprávnený používať ubytovanie od 14:00 a v deň odchodu do 12:00 hod.
 • Hosť platí účet za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom vopred pri prevzatí kľúčov od chatky. Pri preberaní kľúčov hostia určia zodpovedného človeka ktorý svojim podpisom na ubytovacom preukaze potvrdí prevzatie chatky a inventáru.
 • Návštevy v chatke sú povolené od 06:00 do 22:00 hodiny. Po 22:00 hodine sa v chatke smú zdržiavať len ubytovaní hostia. Prevádzkovateľ je oprávnený skontrolovať totožnosť a počet hostí a návštevy z chatky vykázať.
 • V chatke a ostatných priestoroch areálu nesmie hosť bez súhlasu prevádzkovateľa prevádzať zmeny na zariadení, ani robiť zásahy do elektrickej a inej inštalácie.
 • V chatke nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické a plynové – prenosné spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka bežných elektrických spotrebičov ako sú nabíjačky a podobne.
 • V chatke je fajčenie zakázané.
 • Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých v chatke a areáli autokempingu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené.
 • V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud.
 • Pred odchodom z chatky je hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá a svoj odchod oznámiť prevádzkovateľovi ktorý chatku skontroluje. Akékoľvek poškodenie inventáru alebo zariadenia chatky je hosť povinný uhradiť ihneď na mieste.
 • Psy a iné zvieratá môžu byť v priestoroch chatky len so súhlasom prevádzkovateľa.
 • Miesto na parkovanie pri chatke a okolie chatky nie je strážené.
 • Sťažnosti hostí prípadne návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma prevádzkovateľ.
 • V prípade hrubého porušenia ubytovacieho poriadku budú hostia z areálu vykázaní a zbytok ich pobytu bude stornovaný bez nároku na vrátenie zaplatenej čiastky.


Ubytovací poriadok (apartmány)

 • V penzióne môžu byť ubytovaní len hostia, ktorí sú k ubytovaniu prihlásení a zapísaní v ubytovacom preukaze. Za týmto účelom predložia svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný doklad totožnosti.
 • Klient používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovacím zariadením. V deň príchodu je klient oprávnený používať ubytovanie od 14:00 a v deň odchodu do 12:00 hod.
 • Hosť platí účet za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom vopred pri prevzatí kľúčov od izby. Pri preberaní kľúčov hostia určia zodpovedného človeka ktorý svojim podpisom na ubytovacom preukaze potvrdí prevzatie izby a inventáru. Za stratu kľúča hosť zaplatí poplatok 20 eur.
 • Návštevy v izbe sú povolené od 06:00 do 22:00 hodiny. Po 22:00 hodine sa v izbe smú zdržiavať len ubytovaní hostia. Prevádzkovateľ je oprávnený skontrolovať totožnosť a počet hostí a návštevy z izby vykázať.
 • V izbe a ostatných priestoroch areálu nesmie hosť bez súhlasu prevádzkovateľa prevádzať zmeny na zariadení, ani robiť zásahy do elektrickej a inej inštalácie.
 • V izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické a plynové – prenosné spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka bežných elektrických spotrebičov ako sú nabíjačky a podobne.
 • V izbe je fajčenie zakázané.
 • Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých v izbe a areáli autokempingu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené.
 • V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud.
 • Pred odchodom z izby je hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá a svoj odchod oznámiť prevádzkovateľovi osobne na vrátnici alebo telefonicky, ktorý izbu skontroluje. Akékoľvek poškodenie inventáru alebo zariadenia chatky je hosť povinný uhradiť ihneď na mieste.
 • Psy a iné zvieratá môžu byť v priestoroch chatky len so súhlasom prevádzkovateľa.
 • Miesto na parkovanie pri penzióne a okolie penziónu nie je strážené.
 • Sťažnosti hostí prípadne návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma prevádzkovateľ.
 • V prípade hrubého porušenia ubytovacieho poriadku budú hostia z areálu vykázaní a zbytok ich pobytu bude stornovaný bez nároku na vrátenie zaplatenej čiastky.


Schválil: Pavol Pelák, Lada 01.07.2013

Prevádzkovateľ (pondelok - nedeľa): 0911 299 843
Strážna služba (piatok - nedeľa), volať v prípade rušenia nočného kľudu: 0948 890 193